'height=150>והשבוע בכנסת....
    ב"ה כ''ה בתמוז תשע''ב   15.07.12

. הצעות סיעות העבודה, רע"מ-תע"ל, חד"ש, מרצ ובל"ד להביע אי-אמון בממשלה בנושאים:
א. "אוזלת ידה של ממשלת נתניהו בתחום המדיני, חברתי, כלכלי" (העבודה-מרצ) (המועמדת להרכיב את הממשלה הינה חברת הכנסת שלי יחימוביץ')
ב. "נטל השוויון או השוויון בנטל? החלת הגיוס או שירות לאומי מעצימה את הפער החברתי כלכלי בין יהודים לערבים" (רע"מ-תע"ל) (המועמד להרכיב את הממשלה הינו חבר הכנסת טלב אלסאנע)
ג. "כישלון הממשלה בתחום המדיני, חברתי והכלכלי (חד"ש) (המועמד להרכיב את הממשלה הינו חבר הכנסת מוחמד ברכה)
ד. "כישלון הממשלה בתחום תעסוקת הנשים הערביות" (בל"ד) (המועמד להרכיב את הממשלה הינו חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה)
2. הצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 8), התשע"ב-2012 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-387/א'
3. הצעת חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-2012 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-675/א'
4. הצעת חוק מס הכנסה (פטור ממס לקופות גמל על הכנסה מדמי שכירות בשל השכרת דירות מגורים לטווח ארוך), התשע"ב-2012 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-603/א' נספח מס' מ-686/א'
5. הצעת חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ב-2012 (קריאה ראשונה) -הצעות חוק מ/706
6. הצעת חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון מס' 24), התשע"ב-2012 (קריאה ראשונה) -הצעות חוק מ/701
7. הצעת חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (תיקון מס' 22) (ביטול פרק שני 3), התשע"ב-2012 (קריאה ראשונה) -הצעות חוק מ/694
8. הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 68) (סמכויות מעצר ועיכוב), התשע"ב-2012 (קריאה ראשונה) -הצעות חוק מ/701
9. הצעת חוק השתלת איברים (תיקון), התשע"ב-2012 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' כ-478/א' (פ/4003/18)
10. הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 11) (תכנית לעובדי המדינה), התשע"ב-2012 (קריאה ראשונה) – של חבר הכנסת נסים זאב וקבוצת חברי הכנסת -הצעות חוק כ-483 (פ/4006/18)
11. נאומים בני דקה
12. הצעת חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים (תיקון מס' 19), התשע"ב-2012 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' כ-474/א' (פ/4150/18)
13. שעת שאלות לשר התעשייה, המסחר והתעסוקה
14. ציון יום הדיור (במסגרת הצעות חוק פרטיות לדיון מוקדם והצעות לסדר-היום)
15. הצעות וסיכומים של הוועדה לענייני ביקורת המדינה - דיון
16. הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 100) (חובת התקנת מערכת סולרית), התשע"ב-2012 (קריאה ראשונה) – של חברי הכנסת זאב בילסקי ודב חנין -הצעות חוק כ-471 (פ/3840/18)
17. הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון מס' 12) (הקצאת מקומות חניה נגישים במקום ציבורי לאזרח ותיק שמלאו לו 80 שנים), התשע"ב-2012 (קריאה ראשונה) – של חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי הכנסת -הצעות חוק כ-485 (פ/4209/18)
18. שאילתות דחופות
19. ציון 72 שנים לפטירתו של זאב ז'בוטינסקי
20. הצעות חוק לדיון מוקדם
21. הצעות לסדר-היום
22. שאילתות ותשובות(באדיבות עה"כ).