בכותל המערבי: ה'סיום' של שיעורו הקבוע של הגר"ד זיכרמן
יוני וינברג | כתב 'אברכים'     ב"ה י''ז באב תשע''ב    5.08.12

המונים ובראשם רבנים וראשי ישיבות ובני משפחת מרן רבינו הגרי"ש אלישיב זיע"א, השתתפו בליל שישי האחרון במעמד רב רושם לגומרה של תורה, מעמד סיום הש"ס שנלמד ברחבת הכותל המערבי מידי ערב בשיעורו המפורסם של הרב הגאון רבי דוד זיכרמן שליט"א •

במעמד שנערך בכותל המערבי בשעות חצות ליל שישי, השעה בה נמסר השיעור הקבוע בדף היומי, השתתפו כאלף איש ובהם משתתפי השיעור הקבועים וקהל רב מבאי הכותל המערבי, המעמד נפתח בסיום הש"ס ע"י מגיד השיעור הגר"ד זיכרמן שליט"א כשכל הקהל משתתף עמו מתוך דפים שחולקו מבעוד מועד, כשלאחר סיום הגמ' נשא מגיד השיעור דברים נרגשים "אנו נמצאים כאן בשעת רצון נשגבה זה הזמן בו כל אחד מהמשתתפים והלומדים יכול להתפלל על בקשותיו וצרכיו, על החולים ועל חינוך הבנים, על עולם התורה ועל כל כלל ישראל הנמצא בצרה ומצוקה, בשעת רצון שכזו במקום זה שלא זזה ממנו שכינה, נאמר כולנו יחדיו את היהי רצון של סיום המסכת" כשבשלב זה קמים כל ציבור המשתתפים ונושאים את תפילת ה'יהי רצון' בצוותא בתפילה ותחנונים לבורא עולם שיאיר עינינו בתורתו וישם בליבנו אהבתו ויראתו.

לפני אמירת הקדיש הכריז מגיד השיעור שליט"א "זכינו והשיעור הקדוש הזה זכה לנשיאות חן מיוחדת אצל רבותינו הגדולים מרנן ורבנן רבינו הגדול עטרת ראשינו גאון ישראל וקדושו הגרי"ש אלישיב זצוק"ל ולהבחל"ח ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שמואל אויערבאך שליט"א, ובכל פרט ופרט נועצנו עמהם ועשינו על פיהם, ועתה שלדאבונינו הורם הנזר ונמצאים אנו שבועיים מפטירת רבינו הגדול זיע"א, נכבד את בנו הג"ר אברהם שליט"א לומר את הקדיש לעילוי נשמתו הטהורה. לאחר אמירת הקדיש פרצו כל המשתתפים בריקוד של שמחה בליווי תזמורת.

דברי פתיחה נשא רב הכותל הרה"ג רבי שמואל רבינוביץ שליט"א שציין כי לא בכדי נערך מעמד זה בליל ט"ו באב שפסקו בו מלחטוב עצים למערכה וכתב רבינו גרשום בפירושו כי השמחה היא על תוספת הזמן שינוצל ללימוד התורה, זכינו כאן ברחבת הכותל לשיעור ייחודי שנמסר מידי ערב כשכח התורה העצום העולה מן השיעור משלים את כח התפילה של המקום הנורא הזה.

את המחזור הי"ג מסדר הדף היומי פתח הגאון רבי ברוך שמואל הכהן דויטש שליט"א מראשי ישיבת קול תורה, בלימוד המשנה הראשונה במסכת ברכות ולאחר מכן נשא דברים לכבוד המעמד "זכות גדולה היא לנו להשתתף במעמד במקום קדוש זה תל תלפיות שכל עיני ישראל נשואות אליו, וכעת מצטרפים לזה גם אלפי דפי הגמ' שעולים מהמקום הקדוש הזה לעלות לפני כסא הכבוד, יבורך ידידנו הגר"ד זיכרמן שמוסר את השיעור במסי"נ לקהל מכל העולם ומאחד את כל שבטי ישראל ע"י לימוד הש"ס הקדוש ובמתק פיו מרתק את כל השומעים מכל קצוי תבל, יזכו הוא וכל המשתתפים להגדיל תורה ולהאדירה".

בקשב רב נשמעו דבריו של ראש ישיבת פוניבז' הגר"ש מרקוביץ שליט"א, "כי מציון תצא תורה ודבר ד' מירושלים, ומה מתאים יותר מהמקום הזה, יש במקום הקדוש הזה יחוד ה' אהבת ה' וכעת גם לימוד תורה אלו ג' הדברים אותם אנו אומרים בקריאת שמע, זהו דבר ד' מירושלים. בתנא דבי אליהו כתוב "אין ישראל נגאלין לא מתוך הצער ולא מתוך השעבוד ולא מתוך הטלטול ולא מתוך הטירוף ולא מתוך הדחק, אלא מתוך עשרה בני אדם שיושבים ועוסקים בתורה וקולם נשמע, שנאמר ובהר ציון תהיה פליטה והיה קודש" כאן בהר ציון ככל שנגדיל את דבר התורה אז נזכה ל'והיה קודש', וכידוע פסוק זה הוטבע בישיבת פוניבז' על כותל הישיבה כמעשה שהורה מרן הח"ח למרן הרב מפוניבז' בהר ציון תהיה פליטה והיה קודש, זה מה שמוטל עלינו לעשות. השיעור הזה הוא ממש חזונו של מהר"מ שפירא מלובלין זצ"ל שיהודים מכל העולם ייפגשו ויעסקו באותו הדף, ויבורך שלוחא דכלל ישראל הרב זיכרמן על מסירות נפשו להעמדת השיעור בכפור ובשרב, ונזכה בקרוב להעביר את מסירת השיעור למשיח צדקינו".

לאחמ"כ נשא דברים הגה"צ ר' אביעזר שפירא שליט"א משגיח ישיבת קול תורה לצעירים "זכינו למעמד הנשגב הזה לסיים את הש"ס בכותל המערבי, הקב"ה מלמד אותנו מפיו דעת ותבונה ומי שזוכה להבין את ההבנה הזאת מרגיש את אהבת ה' כפי שנתן לנו את התורה בהר סיני, וזהו חביבין ישראל שנקראים בנים וזה ע"י התורה, וזו התביעה שלא ברכו בתורה תחילה כי כשמרגישים את גודל המתנה של התורה היינו ממילא צריכים לפרוץ בברכה על המתנה הגדולה. ישראל ואורייתא וקוב"ה חד הוא, אנו מידבקים בקב"ה ע"י התורה וכמו שאמר מרן הגרב"ב מקמניץ זצוק"ל שהתורה היא החיים בעצמם ולא רק החמצן. כאן בכותל מגיעים ציבור שמתאמץ לשמוע את השיעור במתיקות נפלאה ומראים את החביבות כלפי הקב"ה ואת הרגשת הבנים להשי"ת, וזה שמחה גדולה שהקב"ה חדי עם פמליא דיליה".

הגר"צ וייספיש שליט"א ראש ישיבות הר"ן העלה את זכרו הטהור של רבינו הגדול עט"ר מרן הגרי"ש זיע"א "קשה להעריך את גודל החיבה שהרעיף רבינו מרן זיע"א על הרב זיכרמן וכל מי שמגיע לכותל המערבי רואה את המתיקות בה נמסר השיעור, יש לנו חלישות הדעת מהבהירות הזו, ובזה הוא חד בדרא. לפני שבע וחצי שנים בסיום הש"ס שהתקיים בבנייני האומה בראשות רבינו מרן הגרי"ש זיע"א, סירב מרן זצוק"ל בתחילה להגיע למעמד, באמרו "ש"ס חייבים לדעת בהבנה ואם לא מבינים וסתם מדפדפים דפים זה אינו שווה כלום" ולפיכך לא הסכים לבוא למעמד הסיום, ולבסוף הכריע רבינו זצוק"ל שהואיל ויש יחידים שלמדו בעיון כהוגן אזי אי"ז ברכה לבטלה, השיעור כאן הוא מהמקומות המיוחדים בהם לומדים את הדף כדבעי, כאן יש בהירות ותשוקת התורה. ביהמ"ק ממנו יוצאת תורה לכלל ישראל ולפיכך מתפללים שייבנה ביהמ"ק ותן חלקינו בתורתך כמש"כ הגר"א, כאן בשיעור יש השפעה מיוחדת. יעזור השי"ת שבזכות זה ייבנה ביהמ"ק במהרה בימינו".

דברי ברכה נשא הרה"ג בניהו שמואלי שליט"א על הזכות הגדולה בסיום הש"ס ברחבת שריד בית מקדשינו, ובשבחם של לומדי הדף היומי בקביעות יומיומית.

הגאון רבי יצחק אזרחי שליט"א מראשי ישיבת מיר נשא דברים נרגשים, "כשמדברים על ש"ס א"א שלא להזכיר את רבינו הגדול יחיד הדור רבן של ישראל זיע"א, שכל דברי התורה עברו דרכו, כמש"כ הגר"א באבן שלמה שכל חידושי התורה שבכל העולם הם מאורו והשפעתו של "משה" שבכל דור ודור. כל חידוש שנאמר כאן בשיעור מגיע מכוחו של רבינו יוסף שלום זצוק"ל, כשביהמ"ק חרב זה מלכה שריה בגוים אין תורה, כח התורה הוא רק ע"י ביהמ"ק". לאחמ"כ נשא משא מרתק לכבודה של תורה (המאמר המלא יפורסם בקרוב אי"ה), בסיום דבריו קרא הגר"י אזרחי שליט"א "אנו נמצאים כעת בגזירה נוראית על עולם התורה, זדים חורשים מזימות להפסיק את לימוד התורה, וברור שניתן לבטל גזירה זו רק ע"י לימוד התורה ועמלה, נמית עצמינו באוהלה של תורה, וזו הערובה היחידה להצלחה נגד מבקשי נפשנו".

דברי סיום נרגשים נשא מגיד השיעור הרב הגאון רבי דוד זיכרמן שליט"א שהודה לכל העוזרים והמסייעים ובפרט ללשכת רב הכותל הרב רבינוביץ ועוזריו, אנשי הקרן למורשת הכותל, להרב יוסף שוינגר מנכ"ל המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים, ולאנשי האבטחה של הבול המערבי תוך שהוא מציין אנקדוטה מעניינת "כשלמדנו מסכת חולין גילו חפץ חשוד ברחבה והחלה מהומה גדולה, המשטרה פינתה את כל הרחבה, אולם אל השיעור לא קרבו ולא נגעו, ולשאלת החבלן המשטרתי מה איתם? השיב הקצין האחראי, "כאן זה ממוגן". ייש"כ לכולם על המאמצים המרובים להצלחת השיעור".

בשעת לילה מאוחרת התפזרו ההמונים מלאי רגשי הוד מהמעמד המיוחד ברחבת שריד בית מקדשינו הכותל המערבי.


הקהל במעמד


הגרב"ש דויטש שליט"א


הגר"ש מרקוביץ שליט"א


הגר"ש רבינוביץ שליט"א


אמירת הקדיש