'מנהל מגורים ישראל' נגד "ועד הדיור המיוחד חריש"
מוטי קורנפלד, פיתרונט     ב"ה כ''ח בחשון תשע''ג   12.11.12

עו"ד יהודה זהבי: ועד הדיור פיצל, באופן פיקטיבי, את הצעתו בין עמותות שונות * "מכוח הדין והפסיקה חובה על ועדת המכרזים לפסול הצעות אלה" * הכל על הפרשה שהולכת לטלטל את המכרזים בחריש •

עמותת "מנהל מגורים ישראל", שככל הנראה כשלה במכרזי חריש, שלחה היום למינהל בקשה לפסילת עמותת "ועד הדיור המאוחד חריש בע"מ" זאת על רקע "חשדות חמורים ביותר להתנהלותן הפסולה של העמותות".

במכתב ששלח עו"ד יהודה זהבי לועדת המכרזים הוא מצטט ממסמך ההצטרפות של ועד הדיור שם נכתב "… אנו מסכימים באופן בלתי חוזר כי ועד הדיור יטפל בכל הקשור והכרוך בהתארגנות למכרז לפי שיקול דעתו ובכל דרך שיראה לנכון, וכי בפעולות הנ"ל יהיה רשאי ועד הדיור לחייב אותנו בכל דבר ועניין, ובכלל זאת יהיה רשאי להחליט לגבי אופן הגשת ההצעות למכרז (חלופת הקבלנים או חלופת העמותות), חלוקת הנרשמים בין העמותות השונות, קביעת החלוקה הפנימית בכל אחת מהחלופות, קביעת מספר וזהות המתחמים אשר לגביהם יוגשו הצעות, קביעת המחירים אשר יוצעו במסגרת ההגשה למכרז, וכיוצ"ב". מסעיף זה עולה כי הועד שלט למעשה על מספר עמותות שהגישו הצעות במכרז דבר האשור על פי חוק.

עו"ד זהבי טוען כי על פי הוראות המכרז מציע לא יוכל לזכות ביותר משני מתחמים אולם על מנת לעקוף הוראה מכרזית ומהותית זאת, פיצל ועד הדיור, באופן פיקטיבי, את הצעתו בין עמותות שונות

טענה נוספת אותה מעלה עו"ד זהבי היא על פי סעיף 4 לתנאי המכרז בו נקבע במפורש כי "מציעים קשורים… יהיה רק אחד מהמפורטים לעיל רשאי להשתתף במכרז זה". ברור בנסיבות האמורות כי גורם אחד המאגד תחת כנפיו עמותות שונות נכלל בהגדרה 'מציעים קשורים' ולפיכך אינו רשאי להשתתף במכרז זה.

"גם אם תמצא ועדת המכרזים, באופן תמוה, כי אין עסקינן בגוף אחד אזי בוודאי יש בהגשת ההצעות על ידי אותן עמותות, כשההצעות מתואמות משום פגיעה יסודית בעקרונות דיני המכרזים וככאלה יש לפסול את כל אותן הצעות, אשר מתבקש כי אלה נכתבו ב"יד אחת".

"לפיכך" מסיק עו"ד זהבי, "מכוח הדין והפסיקה חובה על ועדת המכרזים לפסול הצעות אלה".

אין ספק כי מכתבו של עו"ד זהבי יעורר הדים רבים, ויתכן שיוכל להפוך את המכרז על פיו.

טרם קבלנו את תגובת "ועד הדיור" . לכשתתקבל נפרסמה.
מצורף מכתבו של עו"ד יהודה זהבי אל ועדת המרכזים