ראב"ד 'העדה' במתקפה נגד גט מפוקפק בצפת
נתן ברוין, בחדרי חרדים     ב"ה כ''ח באייר תשע''ד   28.05.14

בית הדין הרבני בצפת התיר אישה נשואה לקבל גט מדין 'זכיה', אף שבעלה מוגדר כלא שפוי ומאושפז בבית חולים לחולי נפש • הראב"ד תוקף בחריפות, ומסביר למה אינו מתייחס לפן ההלכתי: "שמעתי מהגאון מבריסק שיש לסתום שהם דברים בטלים ומבוטלים ותו לא מידי" • וכיצד קשורים תנועת המזרחי ופרשת הממזרים למקרה? |
סערה בצפת: בית הדין הרבני התיר אשת איש מכבליה באמצעות גט, כאשר הבעל הוגדר כלא שפוי. הנימוק לגט האמור היה מדין 'זכיה'. הבעל, מאושפז בבית חולים לחולי נפש מזה מספר שנים ואין תרופה לחוליו.

פרטי המקרה הגיעו לאוזנו של הגר"מ שטרנבוך, ראב"ד העדה החרדית, שמיהר לפרסם מחאתו נגד הגט הפסול לטעמו.

הגר"מ פותח את אגרתו שאותה כינה 'קול מחאה' כי "רעדה אחזתני בשעה שראיתי את פסק הדין של הבית דין בצפת, שהתירו לאשה להנשא ובקול ששון ושמחה, מדפיסים פסק דינם באריכות ומטהרים שרץ בק"נ טעמים".

הגר"מ טוען, כי לא שייך להגדיר את הגט כ'זכיה' עבור האישה, שכן לפני שנחלה בעלה, הם גרו בשלום במשך חמש שנים וגם כעת, היא 'דורשת עליו ומבקרת אותו ובוודאי שאין זו זכיה'.

"ועובדה היא, שאפילו בזכות גמורה, כמו נשים שהגיעו מתימן והבעל התאסלם שם ונשא אחרת, שבוודאי ניחא לי שמתגרש, שלא צריך אותה כלל, הראה הגאון רבי יחיאל ויינברג זצ"ל בספרו 'שרידי איש' יסודות להתיר ולמעשה מסיים שאין להתיר, בפרט שעלולים לבוא מזה קלקולים".

הגר"מ ממשיך ומביא נימוקים נוספים, אך לא נכנס לפולמוס הלכתי בגין הסיבה הבאה: "יש לי להגיב הרבה על דבריו בהלכה, רק שמעתי מפי הגאון מבריסק זצ"ל שבפסק שעלול להביא תקלה אין משיבין שאז ישיגו להיפך וידמו שזה מחלוקת. רק יש לסתום שהם דברים בטלים ומבוטלים ותו לא מידי".

הגר"מ מוסיף, כי הרב אוריאל לביא מצפת, ראב"ד ההרכב שקבע זאת, הינו חבר תנועת המזרחי "שכבר גזרו על בני תורה ועכשיו פוגעים בתורה עצמה. וטוען, שקיבל הסכמת דיין אחד שמביא. והוא מכחיש זה בתוקף, כאילו יש לזה משקל בשעה שגאוני ישראל לא מצאו תרופה להתיר, חיפש ומצא חבר להתיר ואין בדברי המתיר ממש, אפילו לדון בו".

עוד מספר הראב"ד, כי בשעה שהתיר הרב שלמה גורן זצ"ל את האחים בפרשת הממזרים, הוא (הראב"ד) ביקר בבתי רבים מגדולי ישראל, ולמרות שהרב גורן היה מצוייד בחתימתם של כמה רבנים, פסיקתו גרמה לזעזוע וסערה גדולה וכולם ביטלו דבריו. "הגאון הרב ווייס זצ"ל בעל מנחת יצחק עמד לפני איש וישבו לארץ וקרעו בגדיהם שנתחלל שם שמים בזה, לקבוע הלכה נגד המקובל לנו מדור דור".

את מכתב מחאתו החריפה, מסיים הגר"מ, שמכיוון שמי שאינו מוחה, הרי הוא שותף לפסק הדין האמור, כולל התקלות שעלולות להגרם ממנו, הרי הוא מבקש להביע במכתב זה את מחאתו.